• کشف راه های تعامل علم و دین
  • کشف زمینه های توسعه اجتماعی به کمک علم و دین
  • پیوند دانشمندان جهان پیرامون قرآن کریم
  • بررسی زمینه های توسعه تحقیقات  علمی به کمک نهاد دین
  • بررسی زمینه های توسعه اخلاق به کمک نهاد علم
  • آغاز تحقیقات بین المللی و بین الادیانی در ایران
  • حذب دانشمندان ، محققان و استعدادهای برتر
  • گسترش فرهنگ قرآنی و توسعه آداب و رسوم تحقیق در متافیزیک
  • تولید علم دینی
  • تقویت روابط علم و فرهنگ و گسترش راه های تاثیر گذاری فرهنگی اجتماعی دانشمندان
  • تحول و پیشرفت و تنوع در علوم