شورای سیاستگذاری

دکتر جملیه السادات علم الهدی

دکتر جملیه السادات علم الهدی

رئیس شورای سیاست‌گذاری
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید محمد مقیمی

دکتر سید محمد مقیمی

رئیس کنگره
رئیس محترم دانشگاه تهران
دکتر حسین قناعتی

دکتر حسین قناعتی

عضو شورای سیاست‌گذاری
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر غلامرضا اعوانی

عضو شورای سیاست‌گذاری
عضو وابسته فرهنگستان علوم
دکتر مهدی گلشنی

دکتر مهدی گلشنی

عضو شورای سیاست‌گذاری
استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی اکبر صالحی

دکتر علی اکبر صالحی

عضو شورای سیاست‌گذاری
عضو پیوسته فرهنگستان علوم
دکتر حمید پارسانیا

دکتر حمید پارسانیا

عضو شورای سیاست‌گذاری
مشاور ریاست دانشگاه تهران
دکتر محمود رضا آقا میری

دکتر محمود رضا آقا میری

عضو شورای سیاست‌گذاری
رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عبدالرضا سیف

دکتر عبدالرضا سیف

عضو شورای سیاست‌گذاری
رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
دکتر محمود محمد حسین زاده گلابچی

دکتر محمود محمد حسین زاده گلابچی

عضو شورای سیاست‌گذاری
استاد معماری دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران
دکترسید سعید رضا عاملی

دکترسید سعید رضا عاملی

عضو شورای سیاست‌گذاری
رئیس محترم دانشکده مطالعات جهان
دکتر مهدی شهبازی

دکتر مهدی شهبازی

عضو شورای سیاست‌گذاری
رئیس حوزه ریاست دانشگاه تهران
دکتر فاطمه یزدیان

دکتر فاطمه یزدیان

عضو شورای سیاست‌گذاری
رئیس مرکز زنان و خانواده دانشگاه تهران
دکتر سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی

دکتر سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی

عضو شورای سیاست‌گذاری
رئیس محترم دانشکدگان کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر سید علی علم الهدی

دکتر سید علی علم الهدی

عضو شورای سیاست‌گذاری
استاد دانشگاه پیام نور
دکتر جلال پیکانی

دکتر جلال پیکانی

عضو شورای سیاست‌گذاری
هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز
دکتر مریم شادی

دکتر مریم شادی

عضو شورای سیاست‌گذاری
استاد دانشگاه و معاون پژوهش سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس
دکتر قاسم عموعابدینی

دکتر قاسم عموعابدینی

عضو شورای سیاست‌گذاری
معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دکتر عبدالحسین خسروپناه

دکتر عبدالحسین خسروپناه

عضو شورای سیاست‌گذاری
دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
دکتر محمد رضا مخبر دزفولی

دکتر محمد رضا مخبر دزفولی

عضو شورای سیاست‌گذاری و کمیته علمی
رئیس محترم فرهنگستان علوم
دکتر رضا عامری

دکتر رضا عامری

عضو شورای سیاست‌گذاری و کمیته علمی
رئیس محترم دانشکدگان علوم دانشگاه تهران
دکتر محمود واعظی

دکتر محمود واعظی

عضو شورای سیاست‌گذاری و کمیته علمی
رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

کمیته علمی

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

دبیر کمیته علمی
استاد ممتاز دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا امیدخواه

دکتر محمدرضا امیدخواه

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکترعلیرضا طالب پور

دکترعلیرضا طالب پور

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ایوب ترکیان

دکتر ایوب ترکیان

عضو کمیته علمی
دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی حائری

دکتر علی حائری

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر زهرا کرباسی

دکتر زهرا کرباسی

عضو کمیته علمی
داروساز، عضو محترم فرهنگستان علوم پزشکی
دکتر سیدضیاء الدین تابعی

دکتر سیدضیاء الدین تابعی

عضو کمیته علمی
استاد پاتولوژی و مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر بهرام گلیایی

دکتر بهرام گلیایی

عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی گروه بیو فیزیک دانشگاه تهران
دکتر سید پیمان شریعت پناهی

دکتر سید پیمان شریعت پناهی

عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی گروه بیو فیزیک دانشگاه تهران
دکتر امیر نیاسری نسلجی

دکتر امیر نیاسری نسلجی

عضو کمیته علمی
رئیس محترم مؤسسه تحقیقاتی امین آباد دانشکده پزشکی
دکتر مسعود میرزائی شهرابی

دکتر مسعود میرزائی شهرابی

عضو کمیته علمی
رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد

کمیته اجرایی

دکتر یحیی بوذری نژاد

دکتر یحیی بوذری نژاد

دبیر اجرایی
رئیس محترم پردیس البرز دانشگاه تهران
دکتر علی نخعی

دکتر علی نخعی

رئیس کمیته برگزاری
دانشیار دانشگاه تهران
آقای نیما شایان

آقای نیما شایان

رئیس کمیته روابط عمومی
مدیر ارتباطات و رسانه دانشگاه تهران
آقای ابراهیم پاک

آقای ابراهیم پاک

رئیس کمیته تشریفات
رئیس اداره تشریفات و مراسم‌های مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران
آقای علیرضا بلوچی

آقای علیرضا بلوچی

عضو کمیته تشریفات
دبیر شورای هماهنگی تبلیغات حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران
خانم جنان اسدی

خانم جنان اسدی

عضو کمیته روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی و بین الملل پردیس البرز دانشگاه تهران
آقای حسین حسینی

آقای حسین حسینی

عضو کمیته اجرایی
رئیس دفتر حوزه ریاست پردیس البرز دانشگاه تهران
آقای داریوش انصاری

آقای داریوش انصاری

عضو کمیته اجرایی
رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای پردیس البرز دانشگاه تهران
خانم الهام توکلی

خانم الهام توکلی

عضو کمیته اجرایی