آدرس دبیرخانه کنگره

تهران

بلوار کشاورز خیابان وصال شیرازی کوچه باستانی پاریزی(فردانش سابق ) پلاک 2

کدپستی :1417733631

تلفن :88970720-021

تلفکس:88390889-021

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.